Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2690 Esas 2009/10282 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2690
Karar No: 2009/10282
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2690 E.  ,  2009/10282 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/11/2008
  NUMARASI : 2008/773-2008/977

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu icra mahkemesine yapmış olduğu başvurusunda takibe konu çekin 6 aylık yasal sürenin dolmasından sonra takibe konulduğunu, dolayısıyla zamanaşımına uğradığını ileri sürmüştür. Zamanaşımına ilişkin itirazın kabulü halinde alacaklı aleyhine icra inkar tazminatına hükmolunacağı konusunda İİK.nun 168.ve müteakip maddelerinde bir düzenleme bulunmadığından, alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmayıp, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden mahkeme kararının düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda belirtilen nedenle kabulü ile, Antalya 3. İcra Mahkemesinin 18.11.2008 T.2008/773-977 E.K.sayılı kararının hüküm fıkrasının tazminata ilişkin  bölümünün silinerek çıkartılmasına, mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekliyle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At