Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2749 Esas 2009/10574 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2749
Karar No: 2009/10574
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2749 E.  ,  2009/10574 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Çaycuma İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/12/2008
  NUMARASI : 2008/190-2008/171

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK.nun 85. maddesine göre icra dairesince alacaklının haciz talebinin yerine getirilmesi zorunlu olup, bu konuda icra müdürünün  takdir hakkı bulunmamaktadır. İİK.nun 79/1. maddesinde ise haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde icra dairesinin haczi uygulaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
  Bu açıklamalara göre; icra müdürünün şikayetten önceki haciz işlemleri yukarıda açıklanan yasal zorunluluktan kaynaklandığı için, kesintilerin İİK.nun 361. maddesinin uygulanması suretiyle geri alınması mümkün değildir. Bu husus ancak istirdat davasının konusunu oluşturur.
  O halde, mahkemece haczin kaldırılması ile yetinilmesi gerekirken bu hususta talep olmadığı halde, talep de aşılarak şikayet tarihinden önceki tarihlerde yapılan kesintilerin iadesine de karar verilmesi isabetsizdir. 
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At