Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2762 Esas 2009/10569 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2762
Karar No: 2009/10569
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2762 E.  ,  2009/10569 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 11/12/2007
  NUMARASI : 2006/250-2007/498

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 09.07.2008 tarih, 12314-14696 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair karar düzeltme istemleri yerinde değil ise de;
  Borçlu, icra dairesine itirazında borcun aslına, ferileriyle birlikte tamamına itiraz ettiğini belirttiğinden, mahkemenin, takip konusu belgelerin İİK'nun 68/1. maddesindeki belgelerden olmadığına ilişkin kararı, dairemizce, bu belgelerin 634 sayılı kanunun 37/son maddesi uyarınca İİK'nun 68/1. maddesinde belirtilen belgelerden olduğundan bahisle istemin kabulüne karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur. Mahkemece yukarıda belirtilen borçlu itirazı dikkate alınarak gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, borçlunun sorumlu olacağı miktar saptandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. Bu durumda, mahkeme kararının araştırmaya yönelik olarak bozulması gerekirken, itirazın tamamını kapsar şekilde istemin kabulü gerektiği gerekçesiyle kesin olarak bozulduğu dikkate alındığında borçlu vekilinin karar  düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 09.07.2008 tarih 2008/12314-14696 sayılı bozma kararına yukarıda belirtilen nedenlerde ilave edilerek, mahkeme kararının İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At