Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2775 Esas 2009/10557 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2775
Karar No: 2009/10557
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2775 E.  ,  2009/10557 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 13/11/2008
  NUMARASI : 2008/738-2008/889

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.134/2. maddesinde yurtiçinde adres göstermek koşuluyla ihalenin feshini isteyebilecek kişiler açık bir şekilde belirtilmiştir.. Bu düzenlemenin hükümet gerekçesine bakıldığında “ihaleye iştirak edenlerin şikayet yoluyla ihalenin feshini isteyebilmeleri için yurtiçinde adres göstermeleri zorunluluğu getirilmek suretiyle kötüniyetli isteklilerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Takip dosyasında adresinin mevcut olduğu da gözetilerek, ihalenin feshini şikayet yoluyla isteyen borçlunun, takip safhasında adresinin belli olması nedeniyle, şikayet dilekçesinde ayrıca yurtiçi adresinin gösterilmemiş olması eksiklik olarak kabul edilmemiştir. Dairemizce oluşan son içtihatlarda da yurtiçi adres göstermek koşulu, İİK. 134/2. maddesinde ihalenin feshini isteyebilecek alacaklı, borçlu, tapudaki ilgililer hariç, ihaleye pey sürmek suretiyle katılan 3. kişiler yönünden aranmakta olduğundan, mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken adres gösterilmediğinden bahisle istemin reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At