Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2777 Esas 2009/10555 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2777
Karar No: 2009/10555
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2777 E.  ,  2009/10555 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kuyucak İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 06/11/2007
  NUMARASI : 2007/23-2007/24

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 4. m. gereğince , takip hangi icra dairesinden başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus., kamu düzenine ilişkin olup, kesin yetki niteliğindedir. Yasada, koşulları oluşması halinde İİK.nun 79. ve 360. maddeleri bu husustaki (yetki ile ilgili) istisnaları düzenler.
  İİK.nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup mahkemece re'sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı "borçluya ait menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların" haczi yönünde ve "genel nitelikli" olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK.nun 79. maddesi uygulanamaz.
  Somut olayda İzmir İcra Dairesi tarafından Kuyucuk İcra Dairesine yazılan talimat yazısında, ".. Mah. .... Ada ..... parsel, ..Mahallesi .. Sokak.. nolu ada 1 ve 10 nolu parseller üzerindeki miras hisselerinin ihtiyaten haczi ve borçlunun başkaca taşınmazlarının bulunması halinde bunların da ihtiyaten haczi" istenilmiştir. Meskeniyet şikayetine konu olan ...Mah. 254 ada 12 parsel sayılı taşınmaz, bu talimat yazısında ada - parsel numaraları belirtilerek nokta haczi konulan taşınmazlardan olmayıp, anılan taşınmazın, "borçlunun başkaca taşınmazlarının da haczinin" istemi kapsamında haczedildiği görülmekle söz konusu şikayeti inceleme yetkisi, haczi koyan talimat icra müdürlüğü olan Kuyucak İcra Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Kuyucak İcra Mahkemesi'dir. O halde, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At