Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2795 Esas 2009/10654 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2795
Karar No: 2009/10654
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2795 E.  ,  2009/10654 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 11/06/2007
  NUMARASI : 2007/179-2007/394

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK'nun 169/a-6.maddesinde "...takip muvakkaten durdurulmuş ise bu itirazın reddi halinde borçlu, diğer tarafın isteiği üzerine takip konusu alacağın %40'ından aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir" denmektedir.
  Somut olayda, takip durdurulmadığından, borçlunun %40 inkar tazminatına mahkum edilmesi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Bakırköy 4.İcra Mahkemesi'nin 11.06.2007 tarih ve 2007/179-394 sayılı kararının hüküm bölümünün 2 no'lu bendinde yer alan icra inkar tazminatına ilişkin bölümün karar metninden tümüyle çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At