Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2805 Esas 2009/10655 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2805
Karar No: 2009/10655
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2805 E.  ,  2009/10655 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 04/12/2008
  NUMARASI : 2008/899-2008/1545

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 7.2.2008 tarih 2006/907 E, 2008/37 K sayılı alacak ilamına dayalı olarak ilamlı takip yapılmaktadır. Anılan ilamla, "28.00 USD'nin 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince tahliye tarihi olan 15.5.2006 tarihinden itibaren yürütülecek dolar faizi ile birlikte B.K.83.maddesi gereğince fiili ödeme günündeki kur karşılığı yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine" hükmolunmuştur.
  Borçlu vekili, takipte istenilen alacak kalemlerinin, işlemiş ve işleyecek faiz ve oranlarının ilama aykırı olduğundan bahisle takibin durdurulması isteği ile icra mahkemesine başvurmuştur.
  İcra mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda 15.973,69 YTL fazladan işlemiş faiz istenildiği rapor edilmiş, borçlu vekili işbu rapor doğrultusunda karar verilmesini, alacaklı ise, borçlunun şikayeti doğrultusunda yeniden icra emri düzenlediklerini, davanın konusu kalmadığından reddini istemektedir.
  Mahkemece herhangibir inceleme ve denetleme yapılmaksızın davanın konusu kalmadığına dair hüküm kurulduğu görülmektedir.
  Her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilerek sonuçlandırılır. Borçlunun şikayeti, 1.7.2008 tarihli icra emrine yönelik olduğuna göre, icra emrinde yer alan taleplerin dayanak ilama uygunluğunun denetlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gibi kabul şekli itibariyle de sonradan çıkarılan icra emri ile eksikliklerin nasıl giderildiğinin açıklaması da yapılmadan, diğer bir deyişle ne miktar alacak üzerinden, hangi faiz oranlarının uygulanacağı da gösterilmeksizin yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At