Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2819 Esas 2009/10710 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2819
Karar No: 2009/10710
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2819 E.  ,  2009/10710 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/11/2008
  NUMARASI : 2008/985-2008/963

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğini ispat külfeti hakkındaki TTK.nun598.ve 702.maddelerinde "senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılacağı" belirtilmiştir. Takip konusu çekin arka yüzünde "iş bu çek alacağının B.K.162-170.maddeleri uyarınca tediye makamına kaim olmak üzere Akbank T.A.Ş. Küçükesat şubesinde devir ve temlik edildiği" görülmektedir. B.K.162.170.maddelerine uygun olarak bu çekin ibrazdan önce Akbank Küçükesat şubesine temlik edildiği tartışmasızdır. Temlik cirosu ile çeki iktisap eden Akbank Küçükesat şubesinin, alacaklı sıfatıyla TTK.nun 599/son maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Mahkemece borçlunun iddiaları incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At