Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2839 Esas 2009/10721 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2839
Karar No: 2009/10721
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2839 E.  ,  2009/10721 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2008/850-2008/1083

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Tebligat, ilgilinin bilinen en son adresine yapılır. Somut olayda, şikayete konu 103 örnek tebligatı borçluya 26.6.2004 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği "... Fuarı Lunapark İşletmeciliği" adresinde Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre yapılmış ise de, borçlunun icra dosyasına sunduğu 02.07.2004 tarihli dilekçesinde; Çankırı'da ikamet ettiği, evini mal beyanı olarak gösterdiği, bu adreste 16.3.2005 tarihinde menkul haczi yapıldığı ve şikayetçi borçlu vekilinin icra dosyasına yaptığı 29.2.2008 tarihli müracaatının ekindeki 12.2.2008 tarih ve 1086 yevmiye nolu vekaletname içeriğinden de borçlunun Çankırı'daki ikamet adresinin bildirildiği anlaşıldığına göre, tebligat borçlunun bilinen en son adresi dışındaki bir adrese yapılmış bulunmaktadır.
  Açıklanan nedenlerle, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.    
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At