Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2840 Esas 2009/10727 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2840
Karar No: 2009/10727
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2840 E.  ,  2009/10727 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2007/1455-2008/1065

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 12.maddesine göre; hükmi şahıslara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yalnız birine yapılır. Aynı Kanunun 13.maddesine göre de; tebliğ yapılacak bu kişiler herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ orada hazır bulunan memur ve müstahdemlerinden birisine yapılır. Tebligat Tüzüğü'nün 18.maddesinde de selahiyetli kişilerin bulunmadığının tebliğ mazbatasında gösterilmesi lüzumu hüküm altına alınmıştır.
  Somut olayda, şikayetçi ... Ulaşım Hizm. Ltd. Şti..ne 89/1 haciz ihbarnamesi tebliği "şirket yetkilisi bulunmadığından daimi işçisi Ş. B.. imzasına" şerhiyle yapılmıştır. Bu kişinin sigorta kayıtları ve zabıta araştırmasıyla şikayetçi şirket çalışanı olduğu tesbit edilemediğinden tebligat usulsüzdür. 89/2 tebligatı ise "şirket yetkilisi olan Z. A.. imzasına" şerhiyle yapılmıştır. Dosya içerisindeki sirkülerden bu kişinin şirket yetkilisi olmadığı anlaşıldığından 89/2 tebligatı da usulsüzdür. Keza, 89/3 tebligatı da "muhatap gittiğinden aynı konutta birlikte çalışan M. V.. imzasına" şerhiyle yapılmıştır. Bu tebligatta, Tebligat Kanunu'nun 12.-13. maddeleri ile Tüzüğün 18.maddesine aykırı olduğundan usulsüzdür. O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.     
  SONUÇ :Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

        Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At