Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2846 Esas 2009/10726 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2846
Karar No: 2009/10726
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2846 E.  ,  2009/10726 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/10/2007
  NUMARASI : 2007/331-2007/417

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 25.09.2008 tarih, 12315-16292 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK'nun 4949 sayılı yasayla değişik 134/2.maddesinde ihalenin feshini, satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenlerin yurtiçinde bir adres gösterme koşuluyla isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Dairemizin değişen ve süreklilik arz eden içtihatlarına göre yurt içinde bir adres gösterme koşulu, ihalenin feshini isteyen üçüncü kişiler için getirilmiş olup, takip dosyasında alacaklı ve borçlunun adresi bulunduğundan bu kişiler için anılan şart aranmamaktadır.
  Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak zayiine sebebiyet vereceğinden kabulü mümkün değildir.
  Somut olayda ihalenin feshi borçlu tarafından istendiğinden şikayet dilekçesinde ve vekaletnamede adres bulunmaması yukarıda açıklandığı üzere şikayetçi yönünden dava şartı değildir. Mahkemenin bu hususa ilişkin kararının bozulması gerekirken onandığı görülmekle, borçlunun karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onama kararının kaldırılmasına, işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesini teminen yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 25.09.2008 tarih ve 2008/12315 E, 2008/16292 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At