Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2859 Esas 2009/10423 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2859
Karar No: 2009/10423
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2859 E.  ,  2009/10423 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/01/2009
  NUMARASI : 2009/1-2009/1

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu şirket hakkında yapılan ilamsız takipte, ödeme emrinin borçluya 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre tebliğ edildiği görülmektedir.
  Hükmü şahıslar adına ve adı geçenin ticaret sicilindeki adresine gönderilen tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre yapılmış olması halinde, tebliğ memurunun tüzüğün 28.maddesindeki koşulları araştırmasına gerek yoktur. Zira, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin araştırılması ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi, gerçek kişiler yönünden zorunlu olup, hükmi şahısların sıfatı ve niteliği itibari ile böyle bir araştırmanın yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
  Bu durumda mahkemece davacı borçlu şirketin ticaret sicilinden adresi sorularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, tebligat memurunun tüzüğün 28.maddesine göre araştırma yapmadığından bahisle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At