Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2870 Esas 2009/10447 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2870
Karar No: 2009/10447
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2870 E.  ,  2009/10447 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 08/07/2008
  NUMARASI : 2008/503-2008/492

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte borçlu vekili borcun haricen ödendiğini ileri sürerek takibin iptalini istemiştir. Dosyaya sunulan tarihsiz protokol başlıklı belgede, alacaklının, Kayseri 6.İcra Müdürlüğü’nün 2007/2862 sayılı dosyasındaki tüm alacağını haricen tahsil ettiğini, bu icra dosyasından alacağı kalmadığını beyan ettiği görülmektedir.
  Somut olayda borçlu, İİK.’nun 71.maddesi uyarınca takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde dayanak belgeyle ilgili olarak borcun itfa edildiği iddiasında bulunmaktadır. Hukuk Genel Kurulu’nun 04.11.1998 tarih ve 1998/12-763 E.1998/797 K.sayılı kararı gereğince buna yönelik istemin ileri sürülmesi, süre koşuluna bağlı bulunmamaktadır.
  Bu durumda Mahkemece yukarıda açıklandığı üzere işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken, 5 günlük süre geçtikten sonra yapıldığından bahisle itirazın reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At