Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2914 Esas 2009/10599 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2914
Karar No: 2009/10599
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2914 E.  ,  2009/10599 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 16/01/2009
  NUMARASI : 2008/1557-2009/26

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  HUMK'nun 97 ve MÖHUK'un 32.maddelerinde açıklandığı üzere icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin (icra dairesinin) belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar. Anılan husus takip yapılmasının ön koşulu olup, kamu düzenini ilgilendirdiğinden re'sen gözetilmesi gerekir. Mahkemece anılan konuda gerekli araştırma yapılarak, alacaklının mensubu bulunduğu İran Devleti ile ülkemiz arasında mütekabiliyet konusunda anlaşma olup olmadığı belirlenmeli, böyle bir anlaşma yok ise alacaklıya süre verilerek icra müdürlüğünce belirlenecek teminatı yatırması sağlanarak, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. 
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At