Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2928 Esas 2009/10580 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2928
Karar No: 2009/10580
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2928 E.  ,  2009/10580 K.

  "İçtihat Metni"

   
  MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/12/2008
  NUMARASI : 2008/464-2008/722
  DAVA TÜRÜ : Takibin Taliki Veya İptali

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı vekili tarafından 07.03.2008 vade tarihli ve 12.214 YTL bedelli bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile icra takibine geçildiği ve borçluya örnek 10 nolu ödeme emri tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak bononun teminat senedi olduğu iddiası ile takibin iptalini talep ettiği anlaşılmıştır.
  Bono üzerinde sadece “teminat senedi” yazması, o belge ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılmasına engel değildir. HGK.nun 14.03.2001 tarih ve 2001//12-233 sayılı ve yine HGK.nun 20.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararlarında da kabul edildiği üzere dayanak belgenin (hangi ilişkinin) teminatı olduğu yazılı bir belge ile kanıtlanmalıdır.
  Somut olayda borçlu itirazı konusunda herhangi bir yazılı belge sunmamıştır. Alacaklı vekili ise, bononun teminat senedi olduğunun yazılı belge ile ispatlanması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu durumda borçlu, bononun borcuna karşılık düzenlendiği iddiasının aksini takip hukuku yönünden geçerli ve İİK.nun 169-a/1. maddesinde öngörülen nitelikte bir belge ile kanıtlayamadığı gibi alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanı bulunmadığı halde mahkemece itirazın reddi yerine kabulü isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At