Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3175 Esas 2009/10664 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3175
Karar No: 2009/10664
Karar Tarihi: 14.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3175 E.  ,  2009/10664 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 16/10/2008
  NUMARASI : 2008/1065-2008/854

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK'nun 83/a maddesine göre; "82 ve 83 maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir." Somut olayda borçlu, İİK'nun 82.maddesi kapsamındaki SSK emekli maaşının tamamının kesilmesine 25.03.2005 tarihinde evinde yapılan menkul haczi sırasında muvafakat etmiş, maaş haczi 28.03.2008 ve  müteakip aylar için uygulanmıştır. Bir başka anlatımla, borçlunun maaşına haciz uygulanmadan önce maaş haczine muvafakat edilmiş olduğundan, İİK'nun 83/a maddesinin düzenlenme amacı olan, haczine muvafakat edilen şeyin haczinden önce, ondan yoksun kalmanın sonuçları önceden hissedilemeyeceğinden bu muvafakat geçerli değildir. Bu durumda, mahkemece borçlu şikayetinin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir. 
  SONUÇ :Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At