Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/7353 Esas 2009/10463 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/7353
Karar No: 2009/10463
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/7353 E.  ,  2009/10463 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 16. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/02/2009
  NUMARASI : 2009/26-2009/169

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK'nun 65.maddesinde koşulları belirlenen gecikmiş itirazda, tebligat usulüne uygun olarak yapılmış olup, muhatap bir engel nedeni ile süresinde itiraz edememiştir. Usulsüz tebligatta ise tebligat usulüne uygun yapılmamıştır. Bu durumda icra hakimi tebliğ işleminin 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyecek ve aynı kanunun 32.maddesi gereğince öğrenme tarihine göre tebliğ tarihini düzeltecektir.
  Borçlunun dilekçesinde, gecikmiş itirazdan söz etmesi sonuca etkili değildir. Zira, HUMK'nun 76.maddesi gereğince, hukuki sebebin ve uygulanacak yasa maddesinin tespiti hakimin görevine giren bir konudur (HGK.05.06.1991 - 1991/12-258 E, 344 K.).
  Somut olayda ödeme emri tebligatı 24.12.2008 tarihinde Tebligat Kanununun 21.maddesine göre tebliğ edilmiş olup, Tebligat Tüzüğü'nün 28.maddesine uygun olarak muhatabın adreste bulunmama nedeni araştırılmadığından tebligat usulsüzdür. Borçlu vekilinin başvurusu usulsüz teblilgata dayalı tebliğ tarihinin düzeltilmesi olarak nitelenmeli ve tebliğ tarihinin borçlunun tebligata muttali olduğunu beyan ettiği tarih olan 09.01.2009 olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetin gecikmiş itiraz olarak nitelenerek süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At