Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/7814 Esas 2009/10037 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/7814
Karar No: 2009/10037
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/7814 E.  ,  2009/10037 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/06/2008
  NUMARASI : 2008/9-2008/199

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi yetkili hamil tarafından keşideci borçlu ile lehtar aleyhine başlatılmıştır. Takip alacaklısının (hamilin) kötüniyetli olduğu, senedi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket ettiği iddia ve takip hukuku açısından geçerli bir (yazılı) belge ile kanıtlanamadıkça keşidecinin lehtara ve diğer ilgililere karşı kişisel def'ileri,  menfi tespit davasında taraf da olmayan takip alacaklısına karşı ileri süremeyeceği (TTK. 559), bu durumda alacaklı hamilin bonoları ciro yolu ile alırken bile bile borçlunun zararına hareket ettiği de (kötüniyetli olduğu) borçlu tarafça ispat edilmediğinden bu yöndeki şikayetin reddi ile sair itirazları incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliği  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At