Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/8282 Esas 2009/10470 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/8282
Karar No: 2009/10470
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/8282 E.  ,  2009/10470 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Tekirdağ 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/06/2008
  NUMARASI : 2008/57-2008/131

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İcra müdürlüğünce, tüzel kişiliği bulunmayan Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 26.02.2008 tarihli haciz müzekkeresi ile borçlu şirketlerin DLH Genel Müdürlüğü nezdinde mevcut ve muhtemel istihkak, hak ve alacakları üzerine haciz konulmuştur. DLH Genel Müdürlüğünü temsile yetkili Ulaştırma Bakanlığı vekilinin haciz müzekkeresinin iptalini istemekte hukuki yararı vardır. DLH Genel Müdürlüğü adına Hazine avukatının icra dairesine itiraz etmiş olması, başvurunun esasının incelenmesine engel değildir.
  Somut olayda İİK'nun 89.maddesinin 7.fıkrasının uygulanmasını gerektirecek tüzel kişinin şubelerinden birine tebliğe dair hükmün uygulanmasından söz etmek de mümkün değildir. Bu nedenle mahkemece şikayetin kabulü ile haciz müzekkeresinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At