Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/8297 Esas 2009/10469 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/8297
Karar No: 2009/10469
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/8297 E.  ,  2009/10469 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Karaman İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 16/01/2009
  NUMARASI : 2008/383-2009/1

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil isede;
  Takip dayanağı bononun şarta bağlı düzenlendiği sözleşmeye ekli olarak verildiği, başka bir anlatımla TTK.nun 688/2.maddesinde öngörülen kayıtsız şartsız "muayyen" bir bedeli ödemek vaadini taşımadığı kabul edilerek takibin iptaline karar verildiği görülmektedir. Bu durumda iptalin yasal dayanağı, İİK.nun 170/a maddesidir. Anılan maddede borçlu yararına tazminat öngörülmediği halde borçlu yararına %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz ve bozmayı gerektirir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, hükmün düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Karaman İcra Mahkemesinin 2008/383 E, 2009/1 K sayılı kararının hüküm bölümünün 1.bendinin ikinci cümlesinde yazılı tazminatla ilgili sözcüklerin hüküm fıkrasından silinmesine, hükmün düzeltilen bu şekli ile İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At