Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/9124 Esas 2009/10226 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/9124
Karar No: 2009/10226
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/9124 E.  ,  2009/10226 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Samsun 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 03/11/2008
  NUMARASI : 2008/313-2008/571

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe konu ettiği çekin muhatap bankaya ibraz tarihi bulunmamaktadır. Takip keşide tarihinden itibaren 10 günlük sürede başlatılmadığından TTK'nun 721/1.maddesinin uygulanma alanı da bulunmadığından, borçta kabul edilmediğinden, sözü edilen çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağından mahkemece hiçbir inceleme yapılmaksızın İİK'nun 170/a-2.maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı gerekçe ile imzaya itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi isabetsiz ise de kurulan hüküm kararı temyiz eden alacaklının lehine olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına mahal olmadığına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At