Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/16964 Esas 2015/19328 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/16964
Karar No: 2015/19328
Karar Tarihi: 09.07.2015


12. Hukuk Dairesi         2015/16964 E.  ,  2015/19328 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Hatay İcra Hukuk Mahkemesi'nin 04.12.2014 tarih ve 2014/65-643 sayılı kararının borçlular vekili tarafından temyiz edilmesinden sonra yine borçlular vekilinin 30.06.2015 tarihli dilekçesi ile vekaletnamedeki yetkisine dayanarak davadan ve temyiz isteminden feragat ettiği tespit edilmiştir.
  HGK'nun 20.09.1995 tarih ve 1995/12-661 E.-1995/763 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere davadan ve temyiz isteminden feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ : Borçlular vekilinin davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın