Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/17167 Esas 2015/19366 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17167
Karar No: 2015/19366
Karar Tarihi: 10.07.2015


12. Hukuk Dairesi         2015/17167 E.  ,  2015/19366 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  ....İcra Hukuk Mahkemesinin 11.02.2015 tarih ve 2014/1704 E., 2015/137 K. sayılı kararının borçlu vekili tarafından temyiz edilmesinden sonra 03.04.2015 tarihinde kimliği tespit edilmiş dilekçesi ile temyiz isteminden feragat ettiği anlaşılmakla, 06/05/2015 tarihli dilekçe ile temyizden feragat dilekçesinin hatalı olarak verildiği belirtilmiş ise de, feragatten rücu edilmesi mümkün olmadığından, temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle (REDDİNE), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın