Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/10200 Esas 2017/2028 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10200
Karar No: 2017/2028
Karar Tarihi: 15.02.2017


12. Hukuk Dairesi         2016/10200 E.  ,  2017/2028 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Borçlunun, emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin kabulü ile ... 5. İcra Müdürlüğünün 2015/34034 (kapatılan 3. İcra Müdürlüğü'nün 2014/9414) Esas sayılı dosyasından şikayetçinin emekli maaşının yattığı ... Bankasındaki hesap üzerindeki haczin kaldırılmasına, karar verildiği görülmektedir.
  5510 sayılı Yasa'nın 93.maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir" hükmü yer almaktadır.
  Buna göre emekli maaşından kesinti yapılabilmesi için borçlunun muvafakati ve bu muvafakatin geçerli olması için hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması gerekli olup Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılacak müzekkere ile de haczin uygulanması sağlanmaktadır.
  Somut olayda, şikayete konu icra takip dosyası kapsamında, borçlunun emekli maaşına haciz konulduğuna ilişkin bir belgeye rastlanılamamıştır.
  Ayrıca gerekçeli kararda bahsi geçen; ... Bank A.Ş. ... Şubesine gönderilen 23/12/2014 tarihli birinci haciz ihbarnamesinde "emekli maaşı hariç" haciz konulduğunun açıkça belirtildiği, bu haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine söz konusu şube adına verilen 26/12/2014 tarihli cevabi yazıda da; borçlunun Banka nezdinde herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığının ve haczin tatbik edilemediğinin belirtildiği ve bu şekilde ihbarnameye itiraz edildiği görülmüştür.
  O halde, mahkemece; şikayet tarihi itibarı ile ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2015/34034 (kapatılan 3. İcra Müdürlüğünün 2014/9414) Esas sayılı dosyasından borçlunun emekli maaşına konulmuş bir haciz olmadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At