Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/10463 Esas 2017/2012 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10463
Karar No: 2017/2012
Karar Tarihi: 15.02.2017


12. Hukuk Dairesi         2016/10463 E.  ,  2017/2012 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Alacaklının katılma yolu ile temyiz dilekçesinin incelenmesinde;
  Şikayetçilerin temyiz dilekçeleri, alacaklıya 22.03.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, alacaklı ise, katılma yoluyla temyiz için öngörülen yasal süre geçtikten sonra 04.04.2016 tarihinde temyiz dilekçesi verip kaydettirmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE),
  2-Şikayetçilerin temyiz itirazlarına gelince;
  Alacaklı tarafından borçlu "... İnşaat Akustik İnşaat İş Ortaklığı" (adi ortaklık) hakkında genel haciz yolu ile ilamsız takibe başlandığı, örnek 7 no'lu ödeme emrinin, "... İnşaat Akustik İnşaat İş Ortaklığı" (adi ortaklık) adına tebliğ edildiği, adi ortaklığı oluşturan şikayetçi şirketlerin takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verildiği görülmektedir.
  Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından aktif ve pasif dava ehliyeti de yoktur. Bu nedenledir ki, takibin veya davanın bütün ortaklara karşı açılması zorunludur.
  Takipte, adi ortaklık adına tek bir ödeme emri çıkarılmış olup, adi ortaklığı oluşturan ortaklar adına ayrı ayrı çıkarılmış ve tebliğ edilmiş bir ödeme emri yoktur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620. maddesine göre, adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Bu nedenle, icra takibinde adi ortakların ayrı ayrı gösterilmesi ve ayrı ayrı ödeme emri tebliği gerekmekte olup, taraf ehliyeti olmayan adi ortaklık adına tek bir ödeme emri tebliğe çıkarılarak takip yapılması usulsüzdür. Yasanın emredici kuralından kaynaklanan bu husus hakkında şikayetçinin İİK'nun 16/2.maddesi gereğince süresiz şikayet hakkı vardır. Öte yandan, taraf ehliyeti kamu düzeninden olup, mahkemece de, kendiliğinden gözönüne alınmalıdır. Esasen bu hususlar mahkemenin de kabulündedir.
  O halde, adi ortaklık adına yapılan takibin geçerliliği bulunmadığından, mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin iptali ile yetinilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ : Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At