Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/11480 Esas 2017/1983 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11480
Karar No: 2017/1983
Karar Tarihi: 15.02.2017


12. Hukuk Dairesi         2016/11480 E.  ,  2017/1983 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun, emekli maaşına konulan haczin kaldırılması ve yapılan kesintilerin tarafına iadesini ileri sürerek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece yapılan inceleme sonucu, borçlunun anılan takip dosyasında muvafakatinin olmadığı gerekçesiyle borçlunun varsa emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasına hükmedildiği anlaşılmıştır.
  Somut olayda, alacaklının, borçlu aleyhine yapmış olduğu icra takibinde borçlunun maaşından haciz kesintisi yapılmasını talep ettiği, talep doğrultusunda, borçlunun bilinen en son çalıştığı kuruma icra müdürlüğünce yazı yazıldığı, fakat borçlunun anılan kurumda görev yapmadığı için talep gereğinin yerine getirilemediği, bu nedenle takip dosyasında herhangi bir maaş haczi işleminin uygulanmadığı görülmektedir.
  O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At