Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/22458 Esas 2017/13827 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22458
Karar No: 2017/13827
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Hukuk Dairesi         2016/22458 E.  ,  2017/13827 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Alacaklı tarafından başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte borçlunun icra müdürlüğünün yetkisi ile birlikte borca itiraz ettiği, mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
  HMK'nun 7/1. maddesinin birinci cümlesine göre, borçlu birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri icra müdürlüğünde takip yapılabilir. Bu durumda, diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. Ancak, anılan hüküm, borçlulardan birinin onun için genel yetkili yerleşim yeri icra dairesinde takip yapılması ve onun hakkındaki yetkinin kesinleşmiş olması hali içindir.
  Somut olayda; çekin keşidecisi konumunda olan muteriz borçlunun adresi .../... olup, borçluya örnek 10 ödeme emrinin 05.01.2016 tarihinde Tuzla/İstanbul adresinde tebliğ edildiği ve 5 günlük yasal süresi içinde icra mahkemesine başvurduğu görülmekte ise de; diğer takip borçlularından ... Ltd.Şti’ye yapılan ödeme emrine ilişkin tebligatın 31.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği, anılan borçlunun icra müdürlüğünün yetkisine itiraz ettiğine dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı gibi, böyle bir iddia ve ispatın da olmadığı, diğer bir ifade ile bu borçlu yönünden ... İcra Müdürlüğü'nün yetkisinin kesinleştiği ve borçlu .... Ltd.Şti’nin ... İcra Müdürlüğü'nün yetkisi kesinleştikten sonra, 07.01.2016 günü, icra mahkemesine yetki itirazında bulunduğu görülmektedir.
  Yukarıda açıklandığı üzere HMK'nun 7/1. maddesi gereğince itiraz eden borçlu yönünden Kula İcra Müdürlüğü'nde takip yapılmasında yasaya uymayan bir yön yoktur.
  O halde, mahkemece, yetki itirazının reddi ile borçlunun diğer itirazları incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile yetki itirazının kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın