Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/22459 Esas 2017/13826 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22459
Karar No: 2017/13826
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Hukuk Dairesi         2016/22459 E.  ,  2017/13826 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından muris hakkında başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu icra takibinin kesinleşmesi ile murisin vefatının ardından kendisine borç muhtırası gönderilen mirasçı ...’un, zamanaşımı şikayeti ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece zamanaşımının dolmadığı ve aksini ispatlayan resmi belge olmadığından bahisle istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
  Takibin kesinleşmesinden önce zamanaşımı itirazı İİK'nun 168/3. maddesine göre 5 günlük süreye tâbi ise de, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede bonoda zamanaşımının geçtiğine ilişkin şikayet ise İİK'nun 170/b maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanun'un 71/2 ve 33/a maddesine göre herhangi bir süreye tabi olmayıp, iddianın yerinde olduğunun belirlenmesi halinde icranın geri bırakılmasına karar verilir.
  Takip dayanağı belge, kambiyo senedi niteliğinde bono olduğundan davaya konu olayda takip dayanağı senedin tanzim ve takip tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nun 661, 662. ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. TTK'nun 661. maddesi uyarınca bonolar için 3 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür. Yine 6762 sayılı TTK’nun 690. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 662. maddesinde ise zamanaşımını kesen sebepler “dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi” şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. TTK'nun 663/2. maddesine göre ise, zamanaşımının kesilmesi ile kesildiği tarihten itibaren yeni bir süre işlemeye başlar.
  Somut olayda, muris ...’a ödeme emrinin 14.02.2005 tarihinde tebliği üzerine takibin kesinleştiği, dosyada 14.01.2008 tarihli haciz talebinden 20.11.2015 yenileme tarihine kadar zamanaşımını kesen başkaca işlem yapılmadığı, bu durumda 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar muris 26.12.2013 tarihinde vefat etmiş ise de, süresiz şikayet konusu olan bu husus mirasçılar tarafından da ileri sürülebilecektir.
  O halde, mahkemece şikayetin kabulü ile mirasçı ... hakkında icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın