Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/2121 Esas 2019/11302 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2121
Karar No: 2019/11302
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/2121 E. , 2019/11302 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve 3. kişi ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  1-Şikayetçi alacaklının temyiz isteminin incelenmesinde;
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre alacaklının yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,
  2-Şikayet edilen ...’nın temyiz isteminin incelenmesinde;
  02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 363/1. maddesine göre; istinaf yoluna başvuru süresi, tefhim veya tebliğden itibaren on gündür.
  Somut olayda, icra mahkemesi kararı istinaf yoluna başvuran ...’na 14.11.2017 tarihinde tebliğ edildiği halde, istinaf dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra 30.11.2017 tarihinde verilip kaydettirilmiştir.
  O halde, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, İİK'nin 365/3. maddesi gereğince istinaf isteminin süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden, sonucu itibariyle doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.
  SONUÇ : 3. kişi ...’nın temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin 370. maddesi uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At