Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/8132 Esas 2019/11365 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/8132
Karar No: 2019/11365
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/8132 E. , 2019/11365 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat alacağının tahsili amacıyla 11/05/2017 tarihinde başlatılan ilamlı icra takibinde, şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; iflasın ertelenmesi davasında şirket hakkında ihtiyati tedbir kararı verildiğini, tedbir kararını icra dosyasına sunarak takibin durdurulmasını ve banka hesaplarına konulan hacizlerin kaldırılmasını istediğini, icra müdürlüğünün taleplerini reddettiğini ileri sürerek 07/06/2017 tarihli memurluk kararının kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, tedbir kararından sonra takip yapılmasına yasal imkan bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf talebi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; alacağın İİK.nun 206. maddesinin 1. sırasında sayılan alacaklardan olmadığı, tedbir kararından sonra borçlu şirket aleyhine konulan hacizlerin ve dolayısıyla icra müdürlüğünün konuya ilişkin ret kararının kaldırılması gerektiği, ancak, takibin iptali istenmediği halde talepten daha fazlasına hükmedilemeyeceği, takibin iptaline ilişkin kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf talebinin kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulüne, icra müdürlüğünün hacizlerin kaldırılması talebinin reddine dair kararının kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.
  ... Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 31/03/2016 tarih ve 2016/331 Esas sayılı tedbir kararı ile; “İhtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK 179/a maddesi uyarınca kabulü ile İİK.179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirket aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin tedbir yolu ile durdurulmasına, davacı hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine, İİK. 206. maddesine göre 1. sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uygulanmamasına ... Davacı şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarının, üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz uygulanmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine...” karar verildiği, alacaklının ise, bu tarihten sonra 11/05/2017 tarihinde icra takibine başladığı görülmektedir.
  Somut olayda, takibe konu işçi alacağının tahakkuk tarihi 30/03/2017 (alacak ilamının karar tarihi) olup, iflasın ertelenmesi davası devam ederken 31/03/2016 tarihinde tedbir kararı verilmiş olmakla, takip konusu alacağın iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı süresinde tahakkuk ettiği anlaşılmaktadır. Alacak İİK'nun 206. maddesinin birinci sırasındaki alacaklardan olup, tedbir kararının istisnası kapsamında kaldığından, alacaklının İİK'nun 179/(b)-son maddesi gereği takip yapma ve takibe devam etme olanağı mevcuttur.
  Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun kabul edilerek şikayetin reddi yönünde yeniden hüküm kurulması gerekirken, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 02/02/2018 tarihli, 2017/2426 E.- 2018/232 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At