Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/8179 Esas 2019/11291 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/8179
Karar No: 2019/11291
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/8179 E. , 2019/11291 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, her iki borçlunun icra mahkemesine başvurarak hacze konu 4 parsel 14 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz hakkında meskeniyet şikayetinde bulunduğu, ilk derece mahkemesince, alınan bilirkişi raporunun ardından şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verildiği, karara karşı alacaklı tarafından istinaf talebinde bulunulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istemin HMK'nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İİK'nun 82/1-12. maddesine dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunulabilmesi için, borçlu adına kayıtlı taşınmaz üzerine konulmuş geçerli bir haczin varlığı gerekir.
  Somut olayda, meskeniyet iddiası ileri sürülen ... ili, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 7459 ada 4 parsel, 14 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın, haciz ve şikayet tarihinde tam hisse ile şikayetçi borçlulardan sadece ... adına kayıtlı olduğu, diğer borçlu ... adına kayıtlı olmadığı görülmektedir.
  O halde mahkemece; şikayete konu taşınmazın maliki olmaması nedeniyle, borçlulardan ... yönünden istemin aktif husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerekirken, her iki borçlu yönünden şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 28/12/2017 tarihli ve 2017/2099 E. - 2017/2260 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, ... İcra Hukuk Mahkemesinin 20/06/2017 tarihli ve 2017/240 E. - 2017/396 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At