Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/8682 Esas 2019/11385 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/8682
Karar No: 2019/11385
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/8682 E. , 2019/11385 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki dahili davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Şikayetçi ihale alıcısının icra mahkemesine başvurusunda; ortaklığın giderilmesi suretiyle yapılan 31/01/2017 tarihli ihalede, ihale konusu taşınmazı aldığını, KDV'nin % 8 oranında tahakkuk ettirilmesi gerektiğini ileri sürerek bu yöndeki talebinin reddine dair 20/02/2017 tarihli müdürlük işleminin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulü ile 20/02/2017 tarihli icra müdürlüğü kararının kısmen kaldırılarak, şartnameye KDV oranının % 8 olarak uygulanacağı ancak ihalenin kesinleşmesi ve teslim süresinin 31/03/2017 tarihinden sonrasına tekabül eder ise %18 olarak uygulanacağının işlenmesine karar verildiği, karara karşı davalı ... Başkanlığınca istinaf yoluna başvurulduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 29/12/2017 tarih ve 2017/2227 E.- 2017/2433 K. sayılı kararı ile; istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
  Somut olayda, ihale konusu taşınmaza ilişkin KDV oranının %18 olduğu belirtilerek satış kararı doğrultusunda gerekli yerlerde ve vasıtalarla ilan edildiği, İİK'nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal sürede KDV oranının şikayet konusu yapılmadığı anlaşılmaktadır.
  Görüldüğü gibi ihale alıcısı, ihale şartlarını bilerek ihaleye girmiş ve ihale konusu taşınmazı 31/01/2017 tarihinde sürdüğü pey ile almıştır. Söz konusu taşınmaz ihalesi kesinleştikten sonra ihale alıcısı 17/02/2017 tarihinde %18 orannda KDV ödemiştir.
  Buna göre; herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalenin de kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük (% 8 oranı üzerinden) uygulanması talebinin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceğinin kabulü gerekir.
  O halde, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ : Davalı ... Başkanlığının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nin 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 29/12/2017 tarih ve 2017/2227 E.- 2017/2433 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 22/06/2017 tarih ve 2017/169 E. - 2017/540 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 27/06/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At