Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/9411 Esas 2019/11597 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/9411
Karar No: 2019/11597
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/9411 E. , 2019/11597 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 01/07/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

  Karşı Oy Yazıları:

  5393 Sayılı Kanunun 15. maddesine, 6552 Sayılı Kanunun 121. maddesi ile eklenen "İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal göstermesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz" hükmünün "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" şeklindeki bölümü ile "...veya kamu hizmetlerini aksatacak..." şeklindeki bölümü Anayasa Mahkemesi'nin 17.06.2015 tarih ve 2014/194 Esas 2015/55 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, fıkradaki; "İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal göstermesi istenir..." hükmü iptal kararı dışında olmakla geçerliliğini muhafaza etmektedir. Bu durumda, maddede belirtilen prosedür yerine getirilmeden borçlunun mallarının haczi mümkün değildir.
  Bu durumda, HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 03/01/2018 tarih ve 2017/2573 E.-2018/10 K. sayılı kararının anılan nedenle kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği görüşündeyiz. 01/07/2019  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At