Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/9491 Esas 2019/11701 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/9491
Karar No: 2019/11701
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/9491 E. , 2019/11701 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu ve fer'i müdahil tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  1-Fer'i Müdahil TMSF'nin temyiz dilekçesinin incelenmesinde;
  İcra mahkemelerinde asli ya da fer'i müdahillik mümkün değil ise de, icra mahkemesince fer'i müdahilliğine karar verilen TMSF'nin belirtilen nedenle kanun yollarına başvuru hakkı bulunmadığından temyiz dilekçesinin REDDİNE,
  2-Borçlu INGBANK AŞ.’nin temyiz dilekçesinin incelenmesinde;
  26.9.2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarihli ve 5311 Sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 Sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
  Somut olayda, davacının icra mahkemesine başvurduğu, ... 24. İcra Hukuk Mahkemesinin 09/05/2017 tarihli ve 2016/52 E. 2017/392 K. sayılı kararı ile talebin kısmen kabulüne karar verildiği, davalı ve feri müdahil tarafından, talebin kısmen kabulüne dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/2173 E. 2018/327 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nin 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
  SONUÇ: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 02/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At