Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3063 Esas 2019/11761 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3063
Karar No: 2019/11761
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3063 E. , 2019/11761 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Sanık ...’in ... 6. İcra Ceza Mahkemesi’nin 2015/19 Talimat sayılı dosyası ile 17/04/2015 tarihinde alınan savunmasında, 10/12/2014 tarihinde ilgili ticaret sicili müdürlüğüne ticareti terk ettiklerine yönelik bildirimde bulunulduğuna dair beyanı ile sanık ...’in incelemeye konu dosya kapsamında 02/04/2015 tarihinde alınan savunmasındaticari faaliyetlerine başka bir adreste devam ettiklerine yönelik beyanları arasında çelişki oluştuğu, belirtilen yeni adreste yapılan zabıta araştırması sonucu düzenlenen 22/07/2015 tarihli rapora göre, adreste borçlu şirketin adresinin bulunduğu, fakat bina girişinde, dışında veya daire kapısında şirkete ait herhangi bir ibarenin bulunmadığı anlaşıldığından, öncelikle sanık ...’in savunması doğrultusunda ilgili ticaret sicil müdürlüğüne müzekkere yazılarak faaliyeti sonlandırma bildiriminde bulunulup bulunulmadığının, bulunulmuş ise tarihinin sorularak, borçlu şirketin yetkili temsilcileri olan sanıkların ticareti terk edip etmediklerine ilişkin ifadeleri arasındaki çelişki giderilip, borçlu şirket tarafından şikayet tarihini de kapsar şekilde en son verilen beyanname örnekleri getirtilerek sonucuna göre hukuki durumun takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde BERAAT kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın