Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3238 Esas 2019/11432 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3238
Karar No: 2019/11432
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3238 E. , 2019/11432 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  1-Sanıklar ... ve ... hakkında verilen hükme yönelik incelemede;
  Eyleme ve yükletilen suça yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
  2-Sanıklar ... ve ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede ise;
  İİK'nun 345/a maddesindeki suçun oluşabilmesi için, aynı Kanun'un 179 ve 6762 sayılı TTK’nun 324. maddesinde öngörülen koşullarda şikayet tarihi itibariyle şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenerek sonucuna göre şirketin iflasının istenmesi şartlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği cihetle; Borçlu şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünden borçlu şirketin muhasebecisi öğrenilerek bu yerden, bunun mümkün olmadığı takdirde ortaklardan veya zabıta marifetiyle yaptırılacak araştırma suretiyle şirkete ait ticari defterlerin ve kayıtların temini yoluna gidildikten sonra şikayet tarihi itibariyle borçlu şirket hakkındaki kesinleşmiş icra takip dosyaları getirtilerek, bu dosyalardaki mevcut borçlar şirketin pasifine eklendikten sonra borçlu şirkete ait ticari defterler, bilançolar ve banka hesapları üzerinde karşılaştırmalı olarak bilirkişi incelemesi yaptırılarak, haciz tutanağındaki tespitler birlikte değerlendirilmek suretiyle şikayet tarihi itibariyle şirketin iflasının istenmesi şartlarının oluşup oluşmadığı saptanıp, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayini gerekirken, şirketin aktif ve pasif durumunu tam olarak belirlemekten uzak ve denetime elverişli olmayan, sadece vergi dairesince dosyaya gönderilen kayıtlar üzerinden yapılan incelemeye göre düzenlenmiş yetersiz bilirkişi raporu dayanak yapılarak sanıkların beraatlerine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın