Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3304 Esas 2019/12084 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3304
Karar No: 2019/12084
Karar Tarihi: 04.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3304 E. , 2019/12084 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık


  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
  1- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede,
  Sanığın üzerine atılı İİK’nın 331. maddesine aykırılık suçunun kovuşturmasının şikayet şartına bağlı olduğu, aynı yasanın On Altıncı Bab’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak şikayetin, henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve icra takibinin sonradan kesinleşmesinin de bu şikayeti süresinde ve usulüne uygun yapılmış bir şikayet konumuna getirmeyeceği cihetle,
  CMK’nın 223/8 maddesinde soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde “davanın düşmesine” karar verileceği düzenlemesi karşısında,
  Somut uyuşmazlıkta suça konu taşınmazların sahibi olan borçlu şirkete ödeme emrinin 11/07/2014 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, ödeme emri tebliğ edilip kesinleşmeden 17/06/2014 tarihinde şikayetçi olunduğu, bu nedenle kovuşturma şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, borçlu şirketin yetkilisi olduğu ve suça konu taşınmazları borçlu şirketi temsilen devrettiği anlaşılan sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiyle soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından 5271 sayılı CMK’nın 238/8 maddesi uyarınca sanık hakkında açılan DAVANIN DÜŞMESİNE,

  2- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede,
  Eyleme ve yükletilen suça yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 04/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At