Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3349 Esas 2019/11401 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3349
Karar No: 2019/11401
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3349 E. , 2019/11401 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  İİK'nun 331. maddesinde tanımlanan alacaklıyı zarara uğratmak maksadıyla mevcudunu eksiltmek suçuna bakma görev ve yetkisi, İİK 348.maddesi gereğince icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemeye ait olup, somut olayda borçlu hakkındaki icra takibinin İzmir 24. İcra Müdürlüğünün 2014/4461 Esas sayılı dosyasında başlatıldığı anlaşıldığından, mahkemece dosyanın görevli ve yetkili İzmir İcra Mahkemelerine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın