Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/6277 Esas 2019/11598 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/6277
Karar No: 2019/11598
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/6277 E. , 2019/11598 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklılar tarafından tapu iptal ve tescil talebinin reddine dair ilamın vekalet ücretine ilişkin bölümünün tahsili amacıyla yapılan ilamlı icra takibinde; borçlunun, icra mahkemesine başvurarak, sair şikayetleri ile birlikte icra emrinin ilama aykırı olduğunu ileri sürerek, icra takibinin iptali talebinde bulunduğu, mahkemece, takibe dayanak ilamın kesinleşmeden icra takibine konulamayacağı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği, karara karşı alacaklıların, icra takibinin iptaline ilişkin daha önceden karar verildiği gerekçesi ile kesin hüküm itirazını içeren temyiz isteminde bulundukları görülmüştür.
  İcra mahkemesince verilen kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemekle birlikte, aynı takip dosyası nedeniyle, aynı taraflar arasında ve aynı konuda daha önce verilen icra mahkemesi kararları, kesinleşmek koşuluyla sonradan oluşturulacak aynı konuda, aynı takiple ilgili ve tarafları aynı olan kararlar yönünden birbirlerine karşı kesin hükmün sonuçlarını doğururlar.
  6100 Sayılı HMK'nun 303/1. maddesi; “Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir” şeklinde düzenleme ihtiva etmektedir.
  HMK'nun 114/1-i maddesi uyarınca kesin hüküm dava şartı olup, kesin hüküm oluşturan bir mahkeme kararının varlığının tesbiti halinde, aynı Kanunun 115/2. maddesi gereğince, dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddedilmesi gerekir.
  Somut olayda, taraflar arasında görülen, ... 2. Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesi’nin 11.04.2016 tarih ve 2016/23 Esas - 2016/19 Karar sayılı dosyasında, mahkemece; davanın kabulü ile ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/6505 Esas sayılı icra dosyasının iptaline karar verildiği, yine tarafları ve şikayet sebepleri aynı ... 1. Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesi’nin 03.01.2013 tarih ve 2012/128 Esas-2013/1 Karar sayılı dosyasından davanın kabulü ile aynı icra takip dosyasının iptaline karar verildiği, kararın Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 04.06.2013 tarih ve 2013/4603 E. - 2013/8414 K. sayılı kararı ile onandığı ve mahkeme kararının 18.07.2013 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
  Bu durumda, daha önce kesin hükümle karara bağlanan ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.01.2013 tarih ve 2012/128 E-2013/1 K. sayılı dosyasındaki talepler ve mahkeme kararı ile temyiz incelemesine konu ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.04.2016 tarih ve 2016/23 E- 2016/19 K. sayılı dosyasındaki talepler, taraflar ve verilen karar aynı nitelikte olduğundan, mahkemece, şikayetin HMK'nun 114/1-i maddesi uyarınca kesin hüküm nedeniyle reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At