Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/6405 Esas 2019/11917 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/6405
Karar No: 2019/11917
Karar Tarihi: 03.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/6405 E. , 2019/11917 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
  1 ) Sanıklardan ... hakkında kurulan hükme yönelik yapılan incelemede;
  UYAP aracılığıyla elektronik ortamda MERNİS sisteminden alınan nüfus kayıt örneğine göre, sanığın hükümden sonra 25/10/2015 tarihinde öldüğü anlaşıldığından, TCK’nın 64/1. maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun mahkemesince yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı kanunun 322.maddesi uyarınca, sanık hakkındaki davanın ölüm nedeniyle 5271 Sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,
  2 ) Sanıklardan ... hakkında kurulan hükme yönelik yapılan incelemede;
  Sanığın üzerine atılı “alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek” suçunda suç tarihi şikayetin yapıldığı taşınmazların devredildiği tarih olup, taşınmazların devredildiği 05.10.2005, 04.05.2007, 01.06.2007 ve 04.06.2007 tarihleri ile temyiz inceleme tarihi arasında, 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e ve 67/2,3,4 maddelerinde öngörülen olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnameye aykırı olarak hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı kanunun 322.maddesi uyarınca, sanıklar hakkındaki kamu davasının gerçekleşen olağanüstü zamanaşımı nedeniyle 5271 Sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 03/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın