Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/7220 Esas 2019/11975 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/7220
Karar No: 2019/11975
Karar Tarihi: 04.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/7220 E. , 2019/11975 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Alacaklı tarafından taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibine başlandığı, örnek 44 nolu icra emri tebliği üzerine, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, dayanak rehin sözleşmesinin ilam niteliğinde olmadığını beyanla takibin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurusu üzerine verilen ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin 07/04/2017 tarihli kararının Dairemizce HMK 353/1-b-2. maddesine aykırılık nedeniyle bozulmasına karar verildiği, yeniden yapılan yargılama sonucunda aynı Bölge Adliye Mahkemesince 26/02/2019 tarih ve 2019/138 E. - 2019/375 K. Sayılı kararı ile istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile, mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile şikayetçi borçlu yönünden takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
  Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı rehin sözleşmesinin onaylama şeklinde noter senedi niteliğinde olduğu ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibine dayanak yapılamayacağı görülmekle birlikte Bölge Adliye Mahkemesince icra emrinin iptali yerine takibin iptaline karar verilmesi yerinde değildir.
  O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, "icra emrinin iptali" yerine "takibin iptaline'' karar verilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, Bölge Adliye Mahkemesi kararının düzelterek onanması gerekmiştir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin 26/02/2019 tarih ve 2019/138 E. - 2019/375 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 1. bendinde yer alan "..takibin iptaline” kısmının tamamen silinerek karar metninden çıkarılmasına, yerine “icra emrinin iptaline” kelimelerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nin 370/2. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 04/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın