Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8128 Esas 2019/11326 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/8128
Karar No: 2019/11326
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/8128 E. , 2019/11326 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlunun 31.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Parsel’de kayıtlı 18 numaralı bağımsız bölüme ilişkin ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi’nin 20.3.2019 tarih ve 2018/2520 E. - 2019/808 K. sayılı kararı ile; satış kararında belediyede ilan yapılmasına karar verilmemiş ise de, ilanın yapılması maksadıyla icra müdürlüğünce belediyeye müzekkere yazılmış olduğundan, artık usulüne uygun olarak bu ilanın yapılması gerekmesine rağmen, ihaleden en az 1 ay evvel yapılmadığından bahisle, borçlunun istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
  İİK'nun 126/2. maddesi gereğince, artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmaz ihalelerinde de uygulanması gereken İİK'nun 114/2. maddesi gereğince, ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların menfaatine en uygun geleni nazara alınarak tayin olunur. Bu nedenle de, icra müdürlüğünce taşınmazın satışının belediyede de ilanına karar verilmesi açıklanan yasa hükmü doğrultusunda yerleşmiş bir uygulamadır. Ne var ki Yasada, satış kararında tayin edilmeyen belediye ilanının yapılacağına ilişkin bir zorunluluk olmadığından, bu husustan amaçlananın, ilanın yöntemince ve yeterince yapılmasının sağlanmasına yönelik olduğu açıktır.
  Somut olayda, 07.12.2017 tarihli icra müdürlüğü satış kararında; "2-Satışa çıkarılacak mal ilanının, ilan panosu ile adliye divanhanesine asılmak, www.esatis.uyap.gov.tr internet adresinden elektronik olarak, taşınmazların nevi ve değeri, İİK 85/son maddesi uyarınca taraf menfaatleri dikkate alınarak Türkiye genelinde yayın yapan tirajı 50.000 ve üzeri olan gazetelerden birinde yapılmasına" karar verildiği, bu karar doğrultusunda Basın İlan Kurumu’na müzekkere yazıldığı ve satış ilanının 14.12.2017 tarihinde Güneş Gazetesi’nde yayımlandığı, 07.12.2017 tarihinde icra müdürlüğü divanhanesinde ilan edildiği, dolayısıyla yasadan beklenen amacın gerçekleştiği görülmekte olup, ayrıca bu ilanın satış kararında yer almamasına rağmen ... Belediyesi’ne yazılan müzekkere gereğince, satıştan en az bir ay evvel olmayacak şekilde 16.01.2018 tarihinde belediyece ilan edilmiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Zira, taşınmazın niteliği ve değeri göz önüne alındığında, satış, uygun vasıtalarla satış tarihinden bir ay önce ilan edilmiş olduğundan, ... Belediyesi’nce yapılan ilanda süre kuralına uyulmadığından bahisle 1 Parsel’de kayıtlı 18 nolu bağımsız bölüme ilişkin ihalenin feshi doğru değildir.
  O halde, bölge adliye mahkemesince, başkaca fesih nedeni de bulunmadığından, 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle ... Bölge Adliye Mahkemesi’nin 20.3.2019 tarih ve 2018/2520 E. - 2019/808 K. sayılı kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At