Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8149 Esas 2019/11333 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/8149
Karar No: 2019/11333
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/8149 E. , 2019/11333 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından borçlular aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlular İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; borçlular ... ... ve ... vekili, takip borçluları olarak görünen müvekkillerinin vefat eden babaları ...'nun terekesinin mirasın açıldığı tarihte borca batık olması ve bu nedenle TMK'nun 605/2. maddesi uyarınca mirasın hükmen reddolunmuş sayılması gerektiğini, müvekkillerinin pasif husumet ehliyeti bulunmadığını belirterek icra emrinin müvekkilleri yönünden iptaline/icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, mahkemece icranın geri bırakmasına karar verilmiştir. Alacaklının karar karşı temyiz başvurusu üzerine, dairemizce yapılan incelemede; borçluların dava dilekçesinde ileri sürdüğü vefat eden babaları ...'nun terekesinin mirasının açıldığı tarihte borca batık olması ve bu nedenle TMK'nun 605/2. maddesi uyarınca mirasın hükmen reddolunmuş sayılması gerektiği, pasif husumet ehliyeti bulunmadığından icra emrinin şahısları yönünden iptaline/icranın geri bırakılmasına ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi gerektiği noktasında bozma kararı verilmiş, mahkemece bozma ilamına uyularak icra takibinin iptaline karar vermiştir.
  6100 sayılı HMK'nin ''Taleple Bağlılık İlkesi'' başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; ''Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir'' hükmüne yer verilmiştir.
  Borçlular ... ... ve ... vekilleri, terekenin borca batık olması hususunda, ... 4.Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/258 E.-2018/224 K.sayılı kararı ile muris ...'nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile davacıların mirası hükmen reddine ilişkin kararı ibraz ederek icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece ise ; talep aşılmak suretiyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz ise de; anılan yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden düzeltilerek onama yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... 1.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 26/2/2019 tarih ve 2018/1046 E.-2019/165 K. sayılı kararının, hüküm bölümünün (1) nolu bendinde yer alan “Davacıların davalarının kabulü ile ... 1. İcra Dairesinin 2015/4545 Esas sayılı icra takibinin iptaline," cümlesinin çıkarılarak “Davacıların davalarının kabulü ile ... 1. İcra Dairesinin 2015/4545 Esas sayılı icra emrinin borçlular ... ... ve ... yönünden iptaline,” şeklinde kelimelerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At