Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8409 Esas 2019/11343 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/8409
Karar No: 2019/11343
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/8409 E. , 2019/11343 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21/1. maddesinde; “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” hükmü yer almaktadır.
  Şikayetçi vekiline 10/4/2019 tarihinde tebliğ edilen ... Bölge Adliye Mahkemesi 23.Hukuk Dairesi 2019/635 esas -2019/450 K. sayılı kararının, Tebligat Kanunu 21.maddesine göre, tebliğ edilmeye çalışıldığı anlaşılmakla; ancak adreste bulunmayan vekilin kapısına yapıştırılan (2) nolu haber kağıdının yapıştırılmasıyla, haber verilen komşunun isim ve imzasının bulunmadığı anlaşılmakla, Tebligat Kanunu 21/1. maddesi ve yönetmeliğin 30.maddesi uyarınca, gerekçeli karar tebliğinin usulsüzlüğü sebebi ile borçlunun temyiz talebi süresinde kabul edilerek işin esası incelendi:
  Borçlunun yasal sürede süre tutum dilekçesi vermesine rağmen, 28/12/2018 tarihinde gerekçeli karar tebliğinden sonra yasal 10 günlük sürede gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığından, süre tutum dilekçesi içeriğine, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At