Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8495 Esas 2019/11646 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/8495
Karar No: 2019/11646
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/8495 E. , 2019/11646 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
  Borçlu şirketin ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece ihalenin feshi talebinin esastan reddi ile borçlu aleyhine ihale bedelinin %10'u oranında para cezasına hükmedildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin 10.04.2019 tarihli 2019/385-590 sayılı ilamı ile istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ihalenin feshi isteminin kabulü ile ... İcra Müdürlüğünün 2016/10610 Esas sayılı dosyasında davacıya ait Hatay ili Payas ilçesi 499 ada 4 parsel Yakacık 1 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmaza ilişkin yapılan 27.06.2018 tarihli ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir.
  Somut olayda, borçlunun şikayetinin 27.06.2018 tarihli ihalenin feshine ilişkin olduğu, ilk derece mahkemesince de yerinde olarak şikayet konusu ihale incelenerek istemin reddedildiği, borçlunun istinaf kanun yoluna başvurması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin 10.04.2019 tarihli 2019/385-590 sayılı ilamı ile şikayet konusu olmayan bir başka deyişle aynı takip dosyasında daha evvel yapılan ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin 26.02.2018 tarihli 2017/3422 E.-2018/477 K. sayılı ilamı ile feshine karar verilen 23.02.2017 tarihli ihalenin incelendiği, hüküm kısmında ise şikayet konusu 27.06.2018 tarihli ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
  Hal böyle olunca, bölge adliye mahkemesince şikayet konusu olmayan 23.02.2017 tarihli ihale incelenmek suretiyle sonuca gidilmesi isabetsiz olup, şikayet konusu 27.06.2018 tarihli ihaleye ilişkin fesih nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin 10.04.2019 tarihli 2019/385-590 sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 02/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At