Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/9466 Esas 2019/12111 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/9466
Karar No: 2019/12111
Karar Tarihi: 11.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/9466 E. , 2019/12111 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
  Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 26/10/2017 tarih ve 2017/298 E. 2017/1001 K. sayılı kararına karşı taraflarca istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi'nin 22/02/2019 tarih ve 2018/334 E. 2019/435 K. sayılı istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında verilen kararına karşı taraflarca temyiz yoluna başvurulduktan sonra, davacılar vekilinin 16/04/2019 tarihli dilekçesi ile vekaletnamedeki yetkisine dayanarak davadan ve temyiz isteminden, davalı vekilinin de 29/05/2019 tarihli dilekçesiyle temyizden feragat ettiği tespit edilmiştir.
  HGK'nun 20.09.1995 tarih ve 1995/12-661 E.-1995/763 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere davadan ve temyiz isteminden feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hakkında bölge adliye mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ : Davacılar vekilinin davadan feragatı hakkında Bölge Adliyesi Mahkemesince bir karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre bu aşamada davalı vekilinin temyizden feragati hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına, 11/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At