Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2016/6074 Esas 2017/12503 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6074
Karar No: 2017/12503
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2016/6074 E.  ,  2017/12503 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; hırsızlık suçunun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1- TCK'nın 142/2-h maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun alt sınırının 5 yıl olduğu gözetilmeden yazılı şekilde temel cezanın 3 yıl olarak belirlenmesi suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini,
  2- Sanığın daha öncede katılan şirkete ait fabrikadan kablolar çaldığını söylemesi karşısında sanığın eylemlerinin TCK'nın 43/1 maddesi kapsamında zincirleme suçları oluşturabileceği gözetilerek, hangi tarihlerde ve ne kadar süre aralıklarla eylemlerini gerçekleştirdiği hususlarının sanıktan sorulması ve katılan şirkete yönelik eylemleri sebebiyle hakkında soruşturma veya dava bulunup bulunmadığının araştırılması varlığının tespiti halinde getirtilip incelenmesi, denetim imkanının sağlanması yönünden onaylı örneğinin dosya içerisine konulması gerektiği düşünülmeden eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
  3- Katılan şirkete ait suça konu çalınan kabloların toplam değerinin 100 TL olduğunun anlaşılması karşısında; sanık hakkında, TCK'nın 145. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,
  4- Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53.madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
  5 -Suç tarihinin gerekçeli karar başlığında 11/08/2014 yerine, 12/08/2014 olarak yanlış yazılması,
  6- İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun işlendiği yer ve olayın gerçekleştiği zaman dilimi itibariyle, katılan şirkate ait fabrikanın suç tarih ve saatinde açık olduğu gözetilerek, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutad olan yerlerden olup atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, CMK'nın 223/2a maddesi gereğince beraati yerine yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine kararı verilmesi,
  Kabule göre de;
  7- 18/06/2014 tarihinde kabul edilip 28/06/2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanun'un 106/3. maddesi gereğince “ Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.” hükmü de gözetilerek, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükümde sanığa infaz yetkisini de kısıtlar şekilde hapisten çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrileceğinin ihtar edilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...’ın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın