Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/4487 Esas 2017/12448 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4487
Karar No: 2017/12448
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Ceza Dairesi         2017/4487 E.  ,  2017/12448 K.

  "İçtihat Metni"

  Nitelikli hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuk ...'ün 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1-b, 31/2 ve 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’un 50/3. maddesi uyarınca verilen cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve 50/1-f maddesi gereğince 5 ay süreyle ücretsiz bir şekilde kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına dair Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/04/2015 tarihli ve 2014/365 esas ve 2015/243 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 20.10.2017 gün ve 94660652-105-70-3732-2017-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27.10.2017 gün ve 2017/59770 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,
  MEZKUR İHBARNAMEDE;
  Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği'nin 48/9. maddesinde yer alan “Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır. Ancak böyle bir karar verilmişse, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine; eğitimini sürdürenler ise okullarına devamına engel olmayan, hafif işlerde çalışabilir. Bu konuda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 71, 85 ve 87 nci madde hükümleri uygulanır.” şeklindeli emredici düzenleme karşısında suçun işlendiği 07/08/2008 tarihi itibari ile henüz 14 yaşını doldurmayan suça sürüklenen çocuk hakkında çalışma yasağına aykırı olacak şekilde kamuya yararlı bir işte çalıştırılması seçenek yaptırımına karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
  18/4/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği 'nin 05/03/2013 tarih, 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 134. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 66. maddesinin 5. fıkrasının “Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu hizmeti cezası kararı verilmişse, kamu hizmeti cezasının infazında hükümlünün çalışmaya başlayacağı tarihteki yaşı dikkate alınır. Hükümlünün on sekiz yaşından küçük olması halinde çalıştırılacak iş; çocuğun bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimi ile eğitimine engel olmayacak ve destekleyecek şekilde belirlenir. On sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar çalışılan her iki saat bir gün sayılır. Bu şartların sağlanamaması halinde çocuk hakkında verilen bu yaptırımın değiştirilmesi mahkemesinden istenebilir.” şeklinde düzenlendiği de gözetilerek mahkemece suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince REDDİNE, 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın