Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/21203 Esas 2015/16151 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/21203
Karar No: 2015/16151
Karar Tarihi: 20.05.2015


13. Hukuk Dairesi         2014/21203 E.  ,  2015/16151 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, davalıların inşa ettiği binadan daire satın aldığını, taşınmazın eksik işlerini kendisinin tamamladığını,ancak tapuda ferağ verilmediğini ileri sürerek, yaptırdığı imalatlar bedeli ve taşınmaz değeri olarak toplam 80.000,00 TL'nin faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece,davanın kısmen kabulüne karar verilmiş;hüküm,davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm,davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Ünye 2.Noterliği'nin 06.02.2001 tarih ve 1138 sayılı düzenleme şeklinde taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinin incelenmeside;satış vaadinde bulunan ... ve ... tarafından satış vaadini kabul eden ... arasında dava konusu Hamidiye mahallesi 190 ada 11 nolu parsel nolu arsa üzerine inşaa etmiş oldukları betonarme kargir binanın ön yola bakan taraftaki zemin kattaki dairenin satışının davacı alıcıya vaad edildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.Taraflar arasında düzenlenen 06.02.2001 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi resmi şekilde yapıldığı için geçerlidir.Geçerli satışlarda,davacı alıcının ifanın imkansız hale geldiği tarih itibariyle satışa konu taşınmazın kaim değerini isteyebilme hakkı yasa gereğidir.Mahkemenin bu olguya rağmen sözleşmede yazılı satış bedelinin denkleştirici adalet ilkesi gereğince ulaştığı değere hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup davacı yararına bozmayı gerektirir.
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan 1. bent gereğince davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine,2.bent gereğince hükmün davacı lehine BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 85,03 TL. kalan davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 20/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın