Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/17505 Esas 2017/1791 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17505
Karar No: 2017/1791
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2015/17505 E.  ,  2017/1791 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, davalı ... ile ... şehrinde bulunan Parkomatların alımı, güncellenmesi ve bakımı ile ilgili sözleşme imzaladıklarını, imzalanan sözleşmede şirkete yapılacak ödeme miktarı ve ödeme zamanının açıkça belirtildiğini, sözleşme gereği kendi üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve sözleşme gereğince yapmış olduğu işin faturalarını davalı ... Belediyesine gönderdiğini, ancak davalının ödeme yapmaması nedeniyle başlatılan icra takibine kısmen itiraz edildiğini ileri sürerek, vaki itirazın iptaline ve davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulü ile; davalının ... .... İcra Müdürlüğü'nün 2010/...takip sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptaline, ancak yargılama sırasında ödeme yapıldığından takibin 7.948,79TL üzerinden devamına, icra inkar tazminatı hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Dosya kapsamı incelendiğinde, davacının davalı aleyhine başlattığı icra takibinde, 77.760,52TL asıl alacakla birlikte 6.510,57TL işlemiş faizi takibe koyduğu; davalının ise borcun 75.311,73TL'sini kabul ettiği, gerisine itiraz ettiği; takibin itiraz edilen 2.448,79TL asıl alacak ve 6.510,57TL işlemiş faiz yönünden durduğu anlaşılmaktadır. Mahkemenin karara esas aldığı 16.09.2014 tarihli bilirkişi raporunda, takip tarihi itibariyle, davalının davacıya 83.260,07TL asıl alacak, 5.839,61TL faiz olmak üzere toplam 89.099,68TL borcu bulunduğu; sözleşmede ödeme süresi işin tesliminden itibaren 60 gün olarak belirtildiğinden, bundan sonra yapılan ödemelere faiz işleyeceği ve yapılan ödemelerin öncelikle faize mahsup edileceği belirtilmiş; hüküm bu rapora göre tesis edilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmenin faizle ilgili 12.2.2 nolu maddesinde “idare, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60(altmış) gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” ibaresi bulunmakla birlikte, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 101. maddesi (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 117. maddesi) uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Davacının icra takibinden önce davalıya ihtar çekerek mütemerrit duruma düşürdüğü iddia ve ispat edilemediğine göre, davacı tarafından işlemiş faiz istenemeyeceğinin kabulü gerekir. O halde mahkemece, açıklanan husus gözetilmek suretiyle yapılacak hesaba göre karar verilmesi gerekirken, işlemiş faiz talebini de içine alacak şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At